Regulamin udzielania świadczeń lekarskich w ISPL Miłosz Muszyński

Przed przystąpieniem do badania lekarskiego należy zapoznać się z poniższym regulaminem:

 1. Pacjent/ka wyraża pisemną zgodę na udzielenie świadczenia zdrowotnego- porady lekarskiej /wizyty lekarskiej w gabinecie lekarskim, / domu, / i związane z tym badanie lekarskie.
 2. Przed wyrażeniem zgody pacjent/ka zostanie poinformowany/a o: ryzyku związanym z potencjalnym zakażeniem lub możliwością przeniesienia różnych zakażeń, w trakcie lub po wykonaniu świadczenia pomimo zastosowania wszelkich dostępnych środków ochrony osobistej, septycznej i higienicznej przez lekarza.
 3. Podczas wizyty lekarskiej pacjent/ka ma możliwość zadawania pytań lekarzowi, na które otrzyma wyczerpującą i zrozumiałą dla siebie odpowiedź.
 4. Pacjent/ka, ma świadomość, że korzyści płynące z badania lekarskiego, wykonania zabiegów diagnostycznych, leczniczych przeważają nad ewentualnym ryzykiem związanym z możliwością zakażenia. ISPL Miłosz Muszyński prowadzi działania zabezpieczające przed przypadkową infekcją w postaci np.: zapisywania pacjentów na przyjęcia przez lekarza o określonej godzinie, nieprzyjmowania w tym samym czasie innych pacjentów, udostepnienia środków dezynfekcyjnych, wyposażenie lekarza w jednorazowe środki ochrony indywidualnej (udostępnione dla pacjenta/ki)
 5. Przed przeprowadzeniem czynności medycznych, lekarz przeprowadzi z pacjentem/ką wywiad medyczny, który ma za zadanie wykluczenie istnienie jakichkolwiek przeciwwskazań do wykonania świadczenia zdrowotnego.
 6. W trakcie wizyty pacjent/ka jest zobowiązany/a do udzielenia prawdziwych odpowiedzi na pytania, które lekarz zada w trakcie wywiadu lekarskiego
 7. Pacjent/ka zostanie poinformowany/a, że zatajenie lub podanie nieprawdziwych informacji dotyczących swojego stanu zdrowia, które mogą wpłynąć na ocenę stanu zdrowia dokonywaną przez lekarza, oraz w przypadku nie stosowania się do zaleceń lekarskich, a w szczególności do zaprzestania brania leków, nie przyjmowania leków zgodnie zaleceniami, zamiany zaordynowanych leków na zamienniki, oraz braku zalecanej wizyty kontrolnej może być przyczyną pogorszeniem stanu zdrowia, w tym utraty życia włącznie.
 8. Lekarz dopuszcza możliwość odbycia wizyty kontrolnej z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych lub innych systemów łączności tylko po uprzednim umówieniem się telefonicznie w bezpośredniej rozmowie (nie dotyczy sms itp.)
 9. Pacjent/ka zostanie poinformowany/a, że jest świadoma/y odpowiedzialności karnej (za szerzenie zagrożenia epidemiologicznego) oraz cywilnej (odszkodowanie) za zatajenie informacji lub podanie nieprawdziwych informacji lub niepoinformowanie lekarza o zakażeniu chorobami zakaźnymi lub utrzymywaniu kontaktu z osobami podejrzanymi o zakażenie lub zakażonymi, osobami przebywającymi na kwarantannie lub izolacji domowej
  Odpowiedzialność karna z art.233 160 par. 1 i 161 par.2 i 3 kodeksu karnego oraz art. 165 par.1 kodeksu karnego oraz cywilnoprawnej.
  W trakcie wizyty lekarskiej pacjent/ka podpisuje ww. oświadczenia

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:

Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska /ISPL/ Miłosz Muszyński nie przetwarza danych osobowych zgodnie z Art.35 Ust.3 Lit.B RODO.
Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych w zakładce RODO na stronie https://www.lekarzkudowa.pl.

Zdrojowy Inkubator Przedsiębiorczości Ul. Pogodna 12

Telefon komórkowy

Telefon komórkowy

+(48) 601 063 268

E-mail

E-mail

lekarzkudowa@wp.pl