Regulamin udzielania świadczeń lekarskich w ISPL Miłosz Muszyński: Teleporada

Badanie zostanie przeprowadzone na podstawie Art. 42.ust.1:

Karta teleporady zostanie przesłana na podany adres mailowy po wypełnieniu przez lekarza po zakończonej teleporadzie

 1. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na udzielenie teleporady zostanie potwierdzone w rozmowie telefonicznej oraz potwierdzone przez pacjenta/kę w formie sms: AKCEPTUJE
 2. Wizyta w formie teleporady może zostać odbyta w obecności osób trzecich – za obopólną zgodą. Dane osoby upoważnionej zostaną zapisane w karcie teleporady.
 3. Pacjent/ka może wyrazić upoważnienie ustne dla osoby upoważnionej (imię i nazwisko osoby upoważnionej, PESEL) do uzyskiwania informacji o swoim stanie zdrowia i udzielonych świadczeniach zdrowotnych, a także do dostępu do dokumentacji medycznej wytworzonej w Indywidualnej Specjalistycznej Praktyce Lekarskiej Miłosz Muszyński, co znajdzie się w karcie teleporady.
 4. Pacjent/ka wyraża świadomą zgodę na wizytę lekarską odbytą za pośrednictwem systemów teleinformatycznych, pomimo ograniczeń wizyty on-line, a w szczególności braku możliwości wykonania badania fizykalnego i weryfikacji zgłaszanych objawów.
 5. Pacjent/ka w trakcie teleporady nie może zataić żadnych informacji dotyczących swojego stanu zdrowia. Zatajenie lub podanie nieprawdziwych informacji może wpłynąć niekorzystnie na przebieg leczenia.
 6. Pacjent/ka zostanie poinformowany/a przez lekarza o zasadach, sposobie prowadzenia i ewentualnych następstwach proponowanego leczenia, działaniu leków i ewentualnych następstwach zaniechania leczenia.
 7. Pacjent/ka zostanie poinformowany/a o ryzyku i skutkach swoich decyzji, w przypadku nie stosowania się do zaleceń lekarskich, a w szczególności do zaprzestania brania leków, nie przyjmowania leków zgodnie zaleceniami, zamiany zaordynowanych leków na zamienniki, oraz braku zalecanej wizyty kontrolnej może skutkować znaczącym pogorszeniem stanu zdrowia, w tym utraty życia włącznie.
 8. Pacjent/ka w trakcie teleporady ma możliwość zadania pytań lekarzowi, na które otrzyma wyczerpującą i zrozumiałą dla siebie odpowiedź.
 9. Przed przeprowadzeniem czynności medycznych zostanie przeprowadzony z pacjentem/ką wywiad medyczny, po którym, po wykluczeniu istnienia przeciwwskazań do wykonania świadczenia zdrowotnego w postaci teleporady za pomocą systemów teleinformatycznych, zostanie udzielona teleporada.
 10. 10.Pacjenta/kę zostanie poinformowany/a, że w przypadku pogorszenia się stanu zdrowia lub wystąpienia objawów zagrażających utratą zdrowia należy:
  • -zgłosić się na kontrolną wizytę lekarską w Gabinecie Lekarskim lub POZ,
  • -w przypadkach nagłych zgłosić się na najbliższy punkt NŚOZ lub SOR,
  • -a w przypadku bezpośredniego zagrożenia życia wezwać Pogotowie Ratunkowe-112.
 11. Lekarz w trakcie teleporady może zadecydować o konieczności zgłoszenia się osobiście na bezpośrednie badanie lekarskie.
 12. W tym przypadku opłata za teleporadę nie podlega zwrotowi.
 13. Dokonana płatność na konto jest równoznaczna ze zrozumieniem i akceptacją regulaminu

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:

Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska /ISPL/ Miłosz Muszyński nie przetwarza danych osobowych zgodnie z Art.35 Ust.3 Lit.B RODO.
Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych w zakładce RODO na stronie https://www.lekarzkudowa.pl.

Zdrojowy Inkubator Przedsiębiorczości Ul. Pogodna 12

Telefon komórkowy

Telefon komórkowy

+(48) 601 063 268

E-mail

E-mail

lekarzkudowa@wp.pl